PTT VAKFI EMEKLİLİK YARDIM YÖNETMELİĞİ

Madde 1- AMAÇ

(1) Bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak, üyelerine emekli olmaları halinde, yardım yapmak üyeler arasında yardımlaşma suretiyle dayanışmayı sağlamaktır.

Madde 2- KAPSAM

(1) Emeklilik yardımından, bu yönetmelikte belirtilen üyelik sürelerini tamamlayan üyeler yararlanır.

(2) Ancak, mücbir sebep halleri hariç toplu ödeme yapılarak geriye dönük üyelik isteği kabul edilmez.

Madde 3- EMEKLİLİK YARDIMINDAN FAYDALANACAKLAR

(1) Emeklilik Yardımından Vakfa kesintili veya kesintisiz toplam en az 5 yıl üyelik aidatı ödeyen ve her ne şekilde olursa olsun emekli olan ve emekli yardımı başvurusunu yaptığı tarihte de üyeliği devam edenler yararlanır.

Madde 4- EMEKLİLİK YARDIMI

(1) Emeklilik Yardımı üyelerin üyelik kıdemlerine göre verilir.

a) Üyelik kıdemi 5 yıldan fazla 10 yıldan az olanlara 500-TL,

b) Üyelik kıdemi 10 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 1.000-TL,

c) Üyelik kıdemi 15 yıldan fazla 20 yıldan az olanlara 1.250-TL,

d) Üyelik kıdemi 20 yıldan fazla 25 yıldan az olanlara 1.500-TL,

e) Üyelik kıdemi 25 yıldan fazla 30 yıldan az olanlara 1.750-TL,

f) Üyelik kıdemi 30 yıl ve üzerinde olanlara 2.000-TL ödenir.

(2) Yapılacak yardımın ödeme tutarı ve şeklini, üyelik sürelerine göre kategoriler tespit edip yardım tutarını da buna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 5- EMEKLİLİK YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Emeklilik yardımından yararlanmak isteyen üye, emeklilik nedeniyle ayrıldığına ilişkin ilgili kurumdan aldığı yazıyı veya emeklilik kartının tasdikli bir örneğini bir dilekçe ekleyerek en geç bir yıl içinde müracaat etmek zorundadır.

(2) Vakıfça kabul edilecek mücbir bir sebep olmaksızın emekli olduktan sonra süresi içinde müracaat etmeyenler, bu haktan yararlanamaz.

(3) Emekli olduğu tarihten yardım başvurusu yaptığı tarihe kadar kesintisiz Vakıf üyeliğini devam ettirenlere 1 inci fıkrada belirtilen müracaat süresi aranmaz.

Madde 6-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

(1) Vakfımızda kesintili veya kesintisiz 5 yılın üzerinde üyelikleri olanların emekli olmadan önce ölümü halinde sadece ölüm yardımı yapılır.

(2) Üyeler emeklilik yardım talebine dair dilekçelerinde üyelik tarihini ve bu tarihten itibaren Vakıf Başkanlığına kesintili veya kesintisiz üyelik aidatlarını ödediğini bildirirler.

(3) Emeklilik yardımı sadece bir kez yapılır.

(4) Emeklilik yardımı işlemlerinde Vakıf resmi kayıtları esas alınır.

Geçici Madde 1-

(1) Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce emekliye ayrılmış olup, halen Vakıf üyeliğini devam ettirenlerden, emeklilik yardımı almaya müstahak olanların, talepte bulunmaları halinde aynı esaslar dâhilinde emekli yardımından yararlandırılır.

Geçici madde 2-

(1) 02.05.2009 tarihli Genel Kurul Kararı gereğince bir yıl süre içerisinde başvurulması halinde emeklilik yardımı yapılır.

Madde 7- YÜRÜRLÜLÜK

(1) Bu yönetmelik 01.06.1997 tarihinde yapılan Genel Kurul kararı gereğince kabul edilmiştir.

(2) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.

(3) Ancak, emeklilik yardımı uygulamasına başlama tarihini Yönetim Kurulu belirler.

Madde 8 – YÜRÜTME

(1) Bu Yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

NOT : Emeklilik Yardım Yönetmeliği´nin 4/1 inci maddesi, Yönetim Kurulumuzun 12.12.2015 tarihli kararınca Üyelilik Kıdemine göre derecelendirme yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Değişikliğin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir.

Tweet