PTT VAKFI NAKDİ DESTEK YÖNETMELİĞİ

Madde 1- AMAÇ

1) Vakıf üyelerine bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak geri ödemeli nakdi destek vermek suretiyle yardımda bulunmaktır.

Madde 2- KAPSAM

1) Vakıf tarafından çıkartılan diğer yönetmelikler kapsamında karşılıklı veya karşılıksız olarak yapılan yardımlar dışında kalan evlilik, doğum, sünnet, ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim giderleri, kurs, doktora, yüksek lisans, dershane, doğal afet, ev eşyası, konut edinme ve mesken bakım ve onarım gibi temel ihtiyaçları edinme ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üye ve aile bireylerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen geri ödemeli olarak verilecek " Nakdi destekler" için yapılacak başvuru tarihinden geriye doğru altı (6) aylık kesintisiz üyelik süresini tamamlamış olan Vakıf üyeleri yararlanır.

2) Birinci fıkra kapsamında yer alan her yardım türü ve ödenecek nakdi destek miktarı ile alınacak teminatlar, Yönetim Kurulunca belirlenir ve üyelere duyurulur.

Madde 3- NAKDİ DESTEKTEN FAYDALANACAK OLANLAR

1) Nakdi destek, PTT Vakfına kesintisiz altı (6) aylık üye aidatı ödeyen üyenin kendisinin veya aile bireylerinin temininde zorluk çektiği bireysel ihtiyaçlarının karşılanması ile bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının sağlık harcamaları için verilir. Eşlerin ikisinin de üye olması halinde, vakfın mali durumu dikkate alınarak ayrı ayrı nakdi destek kullandırılabilir.

2) Vakfa, aidat dâhil kaynağına bakılmaksızın herhangi bir şekilde borcu olanlara, vadesi gelen borçlarına mahsup edilmek suretiyle nakdi destek verilebilir. Ancak, herhangi bir şekilde nakdi destek alanlardan vadesi gelmemiş olsa bile borcu bulunanların yeniden nakdi destek talepleri kabul edilmez.

Madde 4- NAKDİ DESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

1) Müracaatlar haftalık olarak alınır ve haftanın son günü değerlendirilerek ödeme takvimi oluşturulur. Müracaat sayısının Yönetim Kurulunca tespit edilmiş olan haftalık limitin üzerinde olması durumunda, taleplerin değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere ve öncelik sırasına göre yapılır.

a) Daha önce bu nakdi destekten hiç faydalanmamış olanlara öncelik verilir. Bu üyeler de kendi aralarında üyelik kıdemine göre sıraya konulur.

b) Daha önce bu nakdi destekten faydalanmış olanlardan, bu desteği en az sayıda kullanmış olanlara öncelik verilir, aynı sayıda kullanmış olan üyeler kendi aralarında üyelik kıdemine göre sıraya konulur.

c) Tüm şartları aynı olan üyelerden, diğer sosyal yardım ve nakdi desteklerden faydalanmamış olanlar öncelenir, yine şartlar değişmiyorsa ödemelerini düzenli yapan üyeye öncelik verilir.

ç) Herhangi bir tabii afete maruz kalan veya hayati tehlikeyi haiz bir sağlık sorunu yaşayan üye, bu yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasında sayılan yakınlarının durumlarını belgelemesi halinde bu madde hükümlerinden istisna tutularak sıralamaya konulmaksızın kendisine nakdi destek verilir.

2) Daha önce bu desteği (krediyi) kullanmış olan üyelerin yeni talepleri borç bitim tarihi üzerinden altı ay, yasal takibe girmiş üyenin ise iki yıl geçtikten sonra işleme alınacaktır.

Madde 5- NAKDİ DESTEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Üyeler, nakdi destek için aşağıdaki belgelerle Vakfa müracaat ederler:

a) Nakdi destek hangi konudaki ihtiyacına dair talebini ve tebligat yapılacak açık adresini belirtir yazılı dilekçe veya form dilekçe,

b) Nakdi destek alan ile kefilin nüfus cüzdanı suretleri,

c) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, nakdi destek alan üyeler ile müşterek borçlu ve müteselsil kefillerce emekli maaşı dâhil maaşlarının nakdi destek ve ferilerini toplam tutarı kadar devir ve temlik ettiklerine ve müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak atılan imzaların kendilerine ait olduğuna dair PTT, Türk Telekom ilgilinin çalıştığı idare, vekâletname verdiği kendi avukatı veya noterce onaylamış "Nakdi destek Devir, Temlik, Taahhüt ve Kefalet Senedi" aslı,

d) Emekli üyeler hariç üyelerin ve kefillerin, (c) bendinde belirtilen makamlarca tasdik edilmiş maaş bordrolarının sureti,

e) Üyenin maaşında haciz yoksa bir kefil yeterlidir. Şayet maaşında haciz varsa iki kefil aranır. Kefillerin maaşlarında haciz bulunmaması gerekir.

Madde 6- NAKDİ DESTEĞİN ÜYELERE ÖDENMESİ

1) Nakdi destek kullandırılmasından ve nakdi destek verilmesi nedeniyle yapılan kâğıtlardan doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar mahsup edildikten sonra kalan net tutar üyenin bildirdiği Posta Çeki hesaba ödenir.

Madde 7- ÜYELERE ÖDENECEK NAKDİ DESTEK MİKTARI

1) Nakdi destek, yardım türü ve bu konuda diğer yönetmelikler kapsamında aldığı karşılıksız yardımlar da dikkate alınarak ödenecek nakdi destek miktarları üyelik kıdemi dikkate alınarak Vakfın mali durumuna göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Belirlenen haftalık limitin dolmadığı dönemler daha sonra ki haftalarda gelen başvuru yoğunluğuna göre değerlendirmeye alınabilir.

Kıdem Aralığı

 Ödenecek Miktar/TL

İlave Aidat Miktarı/TL

a)

6 aydan fazla 2 yıldan az

4.000

33,50

b)

2 yıldan fazla 5 yıldan az

5.000

41,75

c)

5 yıldan fazla 8 yıldan az

6.000

50,00

d)

8 yıldan fazla 12 yıldan az

7.000

57,50

e)

12 yıldan fazla 16 yıldan az

8.000

65,75

f)

16 yıldan fazla 20 yıldan az

9.000

74,00

g)

20 yıldan fazla 24 yıldan az

10.000

82,50

h)

24 yıldan fazla 30 yıldan az

11.000

90,75

i)

30 yıl ve üzeri

12.000

99,00

Madde 8- NAKDİ DESTEĞİN TAHSİLİ

1) Nakdi destek uygulaması, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oran ve vadeye göre geri ödemeli olarak yapılır. Verilen nakdi destek miktarı alındığı tarihten itibaren Yönetim Kurulunca belirlenecek taksit sayısı ve geri ödeme tarihinden başlamak üzere eşit taksitler halinde ve ekte yer alan "Devir ve Temlik, Taahhüt ve Kefalet Senedi"ne göre, üye veya varsa kefilin banka hesabından üye aidatı ile birlikte otomatikman kesilerek Vakıfça tahsil edilir.

2) Vakfa herhangi bir suretle nakdi destek borcu olanlar Vakıf üyeliğinden istifa edemez.

3) Bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre nakdi destek almaya hak kazanan üye;

a. Nakdi destek ödendikten sonra üyeliği, Vakıf Senedinde belirtilen sebeplerle kendiliğinden sona ererse; Vakıfça ödenmiş olan nakdi desteğin tamamı, işleyen ilave aidatlarıyla birlikte üyeliğin kendiliğinden sona erdiği tarihten itibaren muaccel hale gelir ve Vakıfça ödenen nakdi desteğin tamamı belirlenen vadeleri beklemeksizin, üyeliğin kendiliğinden sona erdiği tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Üyece en geç dört ay içinde dört taksitle ödenir.

b. Ancak, vakıf üyeliğinden istifasının işleme konulmasını yazılı olarak talep eden üye; Vakıfça ödenmiş olan nakdi desteğin tamamı, işleyen ilave aidatlarıyla birlikte istifasının vakıf evrak kaydına girdiği tarihinden itibaren muaccel hale gelir. Bu durumda, Vakıfça ödenen nakdi desteğin tamamı belirlenen vadeleri beklemeksizin muaccel hale geldiği tarihten itibaren işletilecek faiziyle birlikte üye veya kefili tarafından en geç dört ay içinde dört taksitle ödenir.

4) Üye veya diğer sorumlular tarafından, süresi içerisinde nakdi destek borçları ödenmezse, üyeliğin sona erdiği tarihten yeniden üye olacağı veya ödemenin yapılacağı tarihe kadar geçen süre için yasal faiz oranı üzerinden hesaplanacak miktarda gecikme cezası da ilave aidatlarıyla birlikte tahakkuk ve tahsil edilir.

5) Üyeliği sona erenler, yeniden müracaat ederek üye olmaları ve aylık üyelik aidatlarını düzenli olarak ödemeleri halinde muacceliyet kespeden destek borçları Yönetimce belirlenecek şekilde tekrar taksitle tahsil edilebilir. Bu durumda muacceliyet kespeden vakıf alacağına, üyeliğin sonra erme tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için yasal faiz oranına göre hesaplanacak tutarda gecikme cezası ve yasal takibe başlanmış ise takip masrafları da ilave edilerek hesaplanacak bakiye toplam destek borcu, Vakıfça ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kullanılan süreler dikkate alınarak yeniden belirlenecek sayıda eşit taksitlerle geri alınması suretiyle tahsil edilir.

6) Bu madde hükümleri uyarınca taksit borçlarının tamamını yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vadelerinde ödemeden üyelikten istifa veya herhangi bir sebeple kendi isteği ile sona erdiren üye, ayrıca yasal faizin bir katı tutarında cezai şart olarak hesaplanacak gecikme cezası da tahakkuk ve tahsil edilir.

7) Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin, üyeliği devam edenler her ay aylık emekli üye aidatı tutarı kadar gecikme zammını aylık taksit miktarı ile birlikte ödeyecektir.

8) Borç taksitlerini aralıksız (2) iki ay ödemeyen üye veya kefil/ler’den yasal yolla tahsil cihetine gidilir.

Madde 9- TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ

1) Nakdi destek tahsisi yapılanların uyacakları şartlar, bunlara yapılacak ödeme şekli ve süresi, desteğin geri ödenmesine dair hususlar, PTT Vakfı Nakdi Destek tahsisine ait Taahhüt ve Kefalet Senedinde belirtilmiştir.

2) Taahhüt ve Kefalet Senedi, bu Yönetmeliğin eki niteliğindedir. 

Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

1) Vakfın mali durumu arttıkça nakdi destek miktarı, süresi ve kapsamı Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Madde 11- YÜRÜRLÜLÜK

1) Bu Yönetmelik Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 12- YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Tweet